Ukratko o nama

Toplana je locirana na lokalitetu industrijske zone Bukva udaljene od grada Tešnja 1,5 km i ima lokacijske uslove za opsluživanje potrošača toplotnom energijom.

Decembra 1984.godine toplana je puštena u rad. Izgrađena je udruženim sredstvima fabrika koje su locirane na lokalitetu Bukva. Toplana danas zapošljava 22 radnika. Ukupno instalisani proizvodni kapaciteti u Toplani iznose 13 MW.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u skladu sa čl. 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 62-2/15 od 24.02.2015.godine, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 113-11/17 od 06.11.2017.godine, u postupku javne nabavke: Nabavka paketne podstanice 30kW, direktor JP ” Toplana ” d.d. Tešanj donosi –

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br: KZ-110-10/17 od 12.10.2017.godine,  sačinjenog od strane Komisije za nabavke  imenovane odlukom direktora, direktor, donosi:

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U nastavku možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača:

OBAVJEŠTENJE: Prijevremeni početak grijne sezone

Na osnovu Odluke Općinskog vijeća Tešanj broj: 4-5/12 od 09.05.2012. godine i Statuta JP Toplana, a u cilju informisanja korisnika usluge isporuke toplotne energije od strane JP Toplana d.d., u vezi početka grijne sezone 2017/18 godinu; dostavlja-

OBAVJEŠTENJE

Imajući u vidu da su se ispunili uslovi za prijevremeni početak grijne sezone, koji su propisani ODLUKOM o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem općine Tešanj i opštim tehničkim uslovima, te Vas obavještavamo da ista počinje 02.10.2017. godine.

Molimo sve naše korisnike u slučaju bilo kakvih nejasnoća da se obrate na info telefon Toplane: 032/650-508 ili na broj dežurnog instalatera distribucije: 063/280-538.

Našim korisnicima, želimo ugodan početak grijne sezone.

JP Toplana d.d. Tešanj

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

U nastavku možete pogledati Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača: