Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

Na osnovu člana  10. stav 1. Tačka d. Zakona o javnim nabavka BiH, (”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14),a u skladu sa članom 18. stav 2. Zakona o javnim nabavka BiH (”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14),člana 41. Stauta JP ” Toplana ” d.d. Tešanj, direktor donosi : ODLUKU o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama

 I

Nabavka : poštanskih usluga,telekomunikacijskih usluga ( fiksne mreže ), grijanja i usluga vodovoda i kanalizacije se izuzimaju od primjene Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14) i internog Pravilnika o postupku direktnog sporazuma JP ” Toplana ” d.d. Tešanj broj : 62-2/15 od 24.02.2015.godine.

II

Procijenjena vrijednost za 2015. godinu nabavki za :

  • Poštanske usluge iznose : 6.000,00 KM ( šesthiljada KM ),
  • Telekomunikacijske usluge ( fiksne mreže ) iznosi : 5.000,00 KM ( pethiljada KM ),
  • Usluge vodovoda i kanalizacije iznose : 4.500,00 KM ( četirihiljadeipetsto KM ),
  • Usluge električne energije iznose : 88.000,00 KM ( osamdesetiosamhiljada KM ).

III

Sredstva za predmetne nabavke iz člana 2. Ove Odluke isplatit će se iz planiranih stavki Plana rada i poslovanja za 2015. godinu.

IV

Provedene nabavke iz člana 2. Ove Odluke će se redovno izvještavati na mjesečnom nivou, putem informacionog sistema ” E nabavke ” Agencije za javne nabavke BiH, u skladu sa izvještajima, koji se odnose na izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama.

V

Izvještaj iz člana 4. realizovati će se u roku od 30 dana od dana dostavljanja fakture od strane dobavljača.

VI

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se i ne Web stranici Toplane.

 

Direktor:
Asim Bašalić, dipl.ecc.

 

Dostavljeno :

  1. Službe Toplane od 1-3,
  2. Web stanica Toplane,
  3. Arhiva