Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Datum: 13.06.2017.god.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u skladu sa čl. 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 62-2/15 od 24.02.2015.godine, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 56A-06/17 od 13.06.2017. godine, u postupku javne nabavke: izvođenje limarskih radova na izradi izolacije oprašivača i ciklona direktor JP ” Toplana ” d.d. Tešanj je donosi

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 56A-06/17 od 13.06.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku izvođenje limarskih radova na izradi izolacije oprašivača i ciklona dodjeljuje se ponuđaču Ćosićpromex d.o.o. Usora, sa ponudom broj: KP-067-02/17, od 13.06.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 2.568,80KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje služba finansija i tehnički rukovodilac.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici www.toplana-tesanj.com.ba, istovremeno se dostavlja svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 52A-06/17 od 09.06.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 3.000,00 KM.

 

Istraživanje tržišta, usmeni zahtjev – prijedlog cijena upućen je na adresu jednog ponuđača.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 10 –02/17 od 10.02.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.06.2017. godine zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 56A-06/17 od 13.06.2017. godine, u postupku javne nabavke: izvođenje limarskih radova na izradi izolacije oprašivača i ciklona

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
  • da su blagovremeno zaprimljene 1 ponude;
  • da su neblagovremeno zaprimljene /ponude;
  • da je ponuda ponuđača Ćosićpromex d.o.o. Usora prihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, dala ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i zahtjevima Ugovornog organa. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog: Najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu.

 

Dostaviti :

  • Svim ponuđačima u postupku
  • Komisiji za JN
  • a/a
  • web-stranici www.toplana-tesanj.com.ba

 

Direktor

Asim Bašalić, dipl.ecc.