Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na temelju člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stava 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Plana rada i poslovanja za 2017.god. broj : 19-1/17 od 29.01.2017.godine a na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: PP-49-6 / 17 od 07.06.2017. godine, u postupku javne nabavke nabavka uglja, granulacija sitni, Ugovorni organ JP ”Toplana ” d.d. Tešanj – direktor je donio  ODLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Odluku možete pogledati na slijedećem linku:

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – PP