Plan nabavke u 2015. godini

Na osnovu člana 41. Statuta JP ” Toplana ” d.d. Tešanj, Zakona o javnim nabavkama (”Službeni glasnik BiH” broj : 39/14), a u skladu sa Planom rada i poslovanja za 2015.godinu na prijedlog Službi direktor donosi : ODLUKU o usvajanju Plana nabavki JP ” Toplana” d.d. Tešanj

I

JP ” Toplana ” d.d. Tešanj,kao ugovorni organ iz člana 4. stav b. tačka 3. Zakona o javnim nabavkama, utvrđuje stvarne potrebe za nabavku roba, radova i usluga u kalendarskoj 2015. godini.

U skladu sa Planom rada i poslovanja za 2015. godinu, a sa ciljem osiguranja svega što je potrebno za djelokrug rada Ugovornog organa, donosi se Plan nabavke, koji sadrži podatke o predmetu nabavke,procijenjenju vrijednost nabavke, planiranim sredstvima u Planu rada i poslovanja, vrsti postupka, planiranom početku i završetku postupka, načinu ugovaranja (ugovor ili okvirni sporazum) i vremenu zaključenja istog.

II

Ugovorni organ zadržava pravo u slučaju obrazloženog zahtjeva zasnovanog na odredbama Zakona o javnim nabavkama da promjeni vrstu postupka i procijenjenu vrijednost nabavke na temelju obrazloženja zasnovanog na ekonomskim i drugim pokazateljima, kao što su znatnije promjene cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene vrijednosti, smanjenje ili povećanje količine u skladu sa  izmjenjenim okolnostima i sl.

III

Za sve nabavke predviđene Planom nabavke obavezno je donošenje odluke o pokretanju postupka nabavke u formi i sadržaju u skladu sa članom 18. Zakona o javnim nabavkama. Sredstva predviđena za neplanirane nabavke mogu se koristiti na temelju pojedinačne odluke koja se zasniva na obrazloženom zahtjevu o nužnosti i utemeljenosti nabavke koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme donošenja Plana nabavki. U slučaju ovakve situacije ugovorni organ zadržava pravo da naknadno izvrši dopunu Plana javnih nabavki.

IV

Plan nabavki će se objaviti na web stranici Ugovornog organa,www.toplana-tesanj.com.ba prije pokretanja bilo kojeg postupka, a najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja Plana rada i poslovanja za 2015. godinu.

V

Plan nabavke za 2015. godinu je prilog ove Odluke i čini njen sastavni dio.

VI

Ova Odluka se objavljuje na web stanici Toplane a primjenjuje se od 27.03.2015. god.

 

Direktor

Asim Bašalić, dipl.ecc.

 

Dostavljeno :

  1. Službe Toplane od 1-3,
  2. Web stanica Toplane,
  3. Arhiva