Odluka o poništenju konkursa za materijalnog knjigovođju

05.04.2016. god.

Na osnovu člana 41. Statuta JP „Toplana d.d. Tešanj od decembra 2012 godine, direktor JP „Toplana“ d.d. Tešanj, dana, 05.04.2016. godine donosi: Odluku o poništenju konkursa za materijalnog knjigovođu

OdlukaXoXponiXXtenjuXkonkursaXzaXmaterijalnogXknjigovoXXu