Odluka o dopuni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu

U nastavku možete preuzeti Odluku o dopuni Plana javnih nabavki JP Toplana d.d. Tešanj za 2016. godinu.

OdlukaXoXdopuniXplanaXjavnihXnabavkiXzaX2016.