Odluka o najpovoljnijem ponuđaču

Javna nabavka: Nabavka uglja granulacija sitni.

OdlukaXoXizboruXnajpov.Xpon.-mrkiXugaljX480XtonaX1.OdlukaXoXizboruXnajpov.Xpon.-mrkiXugaljX480XtonaX2.OdlukaXoXizboruXnajpov.Xpon.-mrkiXugaljX480XtonaX3.