Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), a u skladu sa čl. 6 Pravilnika o postupku direktnog sporazuma broj: 62-2/15 od 24.02.2015.godine, na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 96-09/17 od 12.09.2017. godine, u postupku javne nabavke: Izvođenje limarskih radova cijevne izolacije u krugu pogona Koala i MHBA,  direktor donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke  broj: 96-09/17 od 12.09.2017. godine i Ugovor za javnu nabavku Izvođenje limarskih radova cijevne izolacije u krugu pogona Koala i MHBA dodjeljuje se ponuđaču Ćosićpromex d.o.o. Usora,  sa ponudom broj: P-100-01/17, od 26.08.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 1.721,05KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Za  izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje služba finansija i tehnički rukovodilac.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web-stranici www.toplana-tesanj.com.ba, istovremeno se dostavlja  svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

 

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 87A-09/17 od 04.09.2017. godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 2.000,00 KM.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 10 –02/17 od 10.02.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 12.09.2017. godine  zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 96-09/17 od 12.09.2017. godine, u postupku javne nabavke: Izvođenje limarskih radova cijevne izolacije u krugu JP Toplane d.d. Tešanj

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponude i ocjenu prispjele ponude, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

– da je ukupan broj pristiglih ponuda 2

– da su blagovremeno zaprimljene 2 ponude;

– da su neblagovremeno zaprimljene /ponude 0;

– da je ponuda ponuđača Ćosićpromex d.o.o. Usora prihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, dala ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i zahtjevima Ugovornog organa. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog: Najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

 

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu.

 

Dostaviti :

  1. Svim ponuđačima u postupku
  2. Komisiji za JN
  3. a/a
  4. web-stranici www.toplana-tesanj.com.ba

 

 

Direktor
Asim Bašalić, dipl.ecc.