ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. st. 1, 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 111A-10/17 od 13.10.2017.god., u postupku javne nabavke nabavka sredstava za hemijsku pripremu vode, direktor JP ” Toplana ” d.d. Tešanj je donio

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 111A-10/17 od 13.10.2017.god., i Ugovor za javnu nabavku : nabavka sredstava za hemijsku pripremu vode dodjeljuje se ponuđaču HEMO-pral d.o.o. , Modriča, ponuda broj: 79/9-17, od 20.09.2017. godine, za ponuđenu cijenu od 1.301,00 KM, bez PDV-a, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje tehnički rukovodilac.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav 2. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj:

98B-09/17 od 15.09.2017.godine.

Javna nabavka je provedena putem direktnog sporazuma.

Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 1.400,00 KM.

Istraživanje tržišta, usmeni zahtjev – prijedlog cijena upućen je na adresu jednog ponuđača.

Komisija za javnu nabavku imenovana je Rješenjem broj: 10 –02/17 od 10.02.2017. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavila je dana 13.10.2017. godine zapisnik o ocjeni ponuda i Preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 111A-10/17 od 13.10.2017.god, u postupku javne nabavke : nabavka sredstava za hemijsku pripremu vode

U postupku po zapisniku o ocjeni ponuda je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik, u kojem je utvrđeno sljedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda 1
  • da su blagovremeno zaprimljene 1 ponude;
  • da su neblagovremeno zaprimljene /ponude;
  • da je ponuda ponuđača HEMO-pral d.o.o. , Modriča, prihvatljiva;

U postupku donošenja ove odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno, dala ocjenu prispjele ponude, u skladu sa kriterijima iz zahtjeva i poziva.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskim dokumentom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, nesporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog: Najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 64. stav 1. tačka b) (najniža cijena) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, odlučeno je kao u dispozitivu.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove odluke Ugovornom organu.

Dostaviti :

  1. Svim ponuđačima u postupku
  2. Komisiji za JN
  3. a/a

Direktor
Asim Bašalić, dipl.ecc.