SAZIV XVI SKUPŠTINE JP ”TOPLANA” D.D. TEŠANJ

Na osnovu Odluke o sazivanju Skupštine JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ, broj : 247-III-12/17 usvojene dana 08.12.2017. godine, a u skladu sa Zakonom o privrednim društvima,Statutom  i općim aktima Društva, Nadzorni odbor JP ” Toplana ” d.d Tešanj objavljuje :

 

OBAVJEŠTENJE

O SAZIVANJU XVI SKUPŠTINE JP ” TOPLANA ” D.D. TEŠANJ

I

Saziva se  XVI ( šesnaesta) Skupština  JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ  i zakazuje za 05.01.2018. godine sa početkom  u  1400  sati .

Skupština će se održati u staroj sali Općinskog Vijeća  općine Tešanj.

 

II

Za Skupštinu je predložen  slijedeći Dnevni red :

  1. Utvrđivanje broja prisutnih sa pravom glasa.
  2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine.
  3. Izbor dva ovjerivača zapisnika.
  4. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora.
  5. Donošenje Odluke o naknadama predsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

III

Obavještenje za dioničare :

  1. Pravo odlučivanja  na Skupštini ima dioničar koji se nalazio na listi dioničara kod  Registra vrijedonosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg  radnoga dana koji prethodi tom  roku, ako on pada u neradni dan.
  2. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje  5 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa,ima pravo  pismeno predložiti izmjenu dnevnog  reda i prijedloga odluka Skupštine, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine. Prijedlog se podnosi Nadzornom odboru u pismenom obliku, neposredno ili preporučenom  pošiljkom  na adresu  JP ” TOPLANA ” d.d.Bukva bb Tešanj .
  3. Pravo učešća  u  radu  i odlučivanju  Skupštine dioničari mogu ostvarivati lično ili putem  punomoćnika.Punomoć mora biti data u obliku  pisane izjave, sa potpisom dioničara – vlastodavca i punomoćnika i punomoć treba biti ovjerena kod nadležnog organa za ovjeru  potpisa (notara,nadležnog općinskog organa…).

Punomoć se predaje prilikom  podnošenja prijave  za učešće  u  radu i odlučivanju Skupštine.

IV

Dioničari i njihovi punomoćnici imaju  pravo  uvida u listu dioničara i sve druge isprave, materijale i prijedloge odluka o pitanjima koja su uvrštena u dnevni red Skupštine.Uvid mogu izvršiti u JP ” TOPLANA ” d.d. TEŠANJ, Poslovna zona Bukva br.2  radnim danom, u vremenu od 10 – 14 sati, počev od  prvog dana od dana objavljivanja obavještenja u  javnom  glasilu.

 

Predsjednik Nadzornog odbora
Almir Ljevaković,dipl.maš.ing.