XVII SKUPŠTINA

Dana 30.04.2018. godine održana je redovna XVII Skupština JP “Toplana” d.d. Tešanj.

Na skupštini su usvojeni Izvještaja o poslovanju JP ” Toplana ” d.d. Tešanj za period 01.01. – 31.12.2017. godine koji uključuje Plan rada i poslovanja za 2018. godinu, finansijski izvještaj, izvještaj odbora za reviziju, izvještaj revizora i izvještaj direktora i Nadzornog odbora za 2017. godinu.

Izvršen je izbor revizijske kuće za izradu izvještaja o reviziji za 2018. i 2019. godinu ( EXPERT d.o.o. ZENICA ).