ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PREGOVARAČKI POSTUPAK  BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA

Na osnovu člana 69. stav (3) (identična cijena oba ponuđača), člana 70. st. (1), (2), (4) i (6) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), člana 27. Pravilnika o JN JP ” Toplana ” d.d. Tešanj, broj : III-145-3/16 od 10.03.2016.god, na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: PP-126-7719 od 19.07.2018.godine, u postupku javne nabavke nabavka mrkog uglja-granulacija sitni, direktor JP ” Toplana ” d.d. Tešanj je donio

ODLUKU
o poništenju postupka javne nabavke

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke nabavka mrkog uglja-granulacija sitni  iz razloga što su obadva ponuđača koja su učestvovala u pregovaračkom postupku bez objave obavještenje dostavili identičnu ponudu čiji je kriterij bio najniža cijena.

Član 2.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se i ovlašćuje predsjednik Komisije za javne nabavke.

Član 3.

Ova odluka objavit će se na web-stranici Toplane, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su sudjelovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

Obrazloženje

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: PP-103-06/18 od 06.06.2018. godine.
Javna nabavka je sprovedena pregovaračkim postupkom  bez objave obavještenja.
Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-a je 648.000,00 KM.
Komisija za javnu nabavku imenovana je Odlukom broj: 23-2/18 od 09.02.2018. godine.

Komisija za javnu nabavku dostavilo je dana 17.07.2018. godine zapisnik sa ocjene konačnih ponuda broj: PP-125-7/18 od 13.07.2018. godine i preporuku o poništenju postupka javne nabavke broj: PP-126-7/18 od  od 18.07.2018. godine, u postupku javne nabavke – nabavka mrkog uglja-granulacija sitni .
U postupku po izvještaju o radu je utvrđeno da je Komisija za javnu nabavku blagovremeno i pravilno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuda, fazu pregovora, fazu upućivanja zahtjeva za dostavljanje konačne ponude, otvaranje i evaluacije konačnih ponuda i o čemu je sačinila odgovarajuće zapisnike, u kojima je utvrđeno sljedeće:

  • da je ukupan broj pristiglih ponuda: 2;
  • da su blagovremeno zaprimljene: 2 ;
  • da su neblagovremeno zaprimljene : /
  • da ponude ponuđača ”BOKI-PROMET ” d.o.o. ZENICA i ”ILIĆ-TRGOVINA ” d.o.o. ZvORNIK nisu

prihvatljive za ugovorni organ iz razloga što su obadva ponuđača dostavile identične ponude čiji je kriterij bio najniža cijena.

Nadalje, u postupku ocjene provedenog postupka, direktor nije našlo razloge, nepravilnosti niti propuste u radu koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za nabavku.

U postupku je utvrđeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je preporuka o poništenju postupka nabavke data u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Naime, u postupku predmetne nabavke nesumnjivo je utvrđeno da su obadva ponuđača koja su učestvovala u pregovaračkom postupke bez objave obavještenja dostavili identične ponude, i samim tim nije se mogao izvršiti izbor ponuđača, a kriterij je bio najniža cijena, čime su se stekli zakonski uvjeti za poništavanje postupka javne nabavke.

Iz navedenih razloga, primjenom člana 69. stav  stav (3) (dostavljene dvije identične ponude,a kriterij je bio najniža cijena), Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te člana 27.  Pravilnika o JN JP ” Toplana ” d.d. Tešanj, broj : III-145-3/16 od 10.03.2016. godine, odlučeno je kao u članu 1. ove odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke može se izjaviti žalba najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke.

Direktor
Asim Bašalić,dipl.ecc.

Dostaviti:

  • Ponuđaču: ” BOKI-PROMET” d.o.o. ZENICA
  • Ponuđaču: ”ILIĆ-TRGOVINA” d.o.o. ZVORNIK